Privacy

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient Highcare in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Highcare hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Doeleinden registratie gegevens

Wanneer u zich via onze internetsite bij Highcare wilt inschrijven, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde:

  • Het gebruiksgemak van de internetsite van Highcare te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
  • Werk voor u te vinden en de diensten die door Highcare via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;
  • U te informeren over de diensten van Highcare.

Gegevensverwerking

Deze internetsite bevat links naar internetsites van derden. Voor deze sites kan een afwijkend privacystatement gelden. Highcare is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hulp bij registratie

Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen, geeft u Highcare toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen of hulppersonen.

Verstrekken gegevens aan derden

Teneinde werk voor u te vinden, stelt Highcare de door u verstrekte gegevens ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgevers. Daarnaast kan Highcare uw gegevens, zonder dat daarvoor expliciet toestemming gegeven dient te worden, aan de aan haar gelieerde ondernemingen verstrekken teneinde de mogelijkheden om werk te vinden te vergroten.

Highcare aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven.Highcare zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming, verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Gebruik logbestanden

De internetsite van Highcare genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar site door u en andere gebruikers. Wij houden gebruikersgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.

Gebruik van 'cookies'

Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij Highcare inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de 'cookie'. Indien u niet wilt dat Highcare een 'cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de 'cookies' gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van 'cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Beveiliging

Highcare heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

Verwijderen gegevens

U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Dit kan geschieden door contact op te nemen met Highcare. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacystatement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor contact met ons opnemen.