Versie d 3-4-2017

1. Deze voorwaarden van inschrijving en de ABU CAO voor Uitzendkrachten zijn van toepassing op de relatie tussen de werknemer en Highcare en op alle eventuele arbeidsovereenkomsten, en opdrachtbevestigingen die tussen de werknemer en Highcare ontstaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Werknemer verklaart voor ondertekening van deze voorwaarden een exemplaar van deze CAO voor Uitzendkrachten ontvangen te hebben.

2. De door werknemer verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Werknemer verleent hierbij voor zover nodig toestemming aan Highcare om deze gegevens te laten verwerken, binnen de organisatie Highcare uit te wisselen en te verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers.

3. Werknemer verklaart bij zijn/haar inschrijving en voor ondertekening van deze voorwaarden dat de aan Highcare verstrekte gegevens en documenten, in het bijzonder met betrekking tot zijn/haar identiteit, zijn/haar arbeidsverleden, verblijfstitel, adres, opleiding(en) en wensen, correct en volledig zijn. Werknemer dient Highcare steeds tijdig schriftelijk te informeren over wijzigingen en / of aanvullingen ten aanzien van de verstrekte gegevens, daaronder begrepen de intrekking van de verblijfstitel of het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan.

4. Werknemer verleent aan Highcare toestemming om de bovenvermelde persoonlijke gegevens, mondeling of schriftelijk, te laten verifiëren bij instanties als de vreemdelingendienst van de Regiopolitie, de Belastingdienst en het UWV. Werknemer geeft aan deze diensten of instellingen, passend binnen bovengenoemde doelen, toestemming om gegevens uit hun bestanden aan Highcare te verstrekken. Verder geeft werknemer toestemming een kopie van de documenten betreffende identiteit en verblijfstitel aan (potentiële) opdrachtgevers/opdrachtnemers te verstrekken. Eventuele belemmeringen vermeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) worden door toestemming opgeheven.

5. De uurbeloning van werknemer zal worden vastgesteld met inachtneming van de terzake geldende CAO-bepalingen danwel enige regeling die daarvoor op enig moment in de plaats mocht treden.

6. Werknemer verklaart ermee bekend te zijn en er mee in te stemmen dat de uurbeloning aan werknemer slechts verschuldigd is door Highcare en de werknemer ter zake geen enkele vordering heeft op derden, waaronder de opdrachtgever van Highcare.

7. De werknemer is op de hoogte van de vereiste (beroeps)kwalificaties en mogelijk aanwezige veiligheidsrisico’s op de in te nemen arbeidsplaats. De werknemer verklaart met de ondertekening van deze voorwaarden van inschrijving dat aan hem/haar de bij de opdrachtgever toepasselijke veiligheidsvoorschriften is overhandigd en werknemer daarvan kennis heeft genomen althans kennis heeft kunnen nemen.

8. De werknemer verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan werkgever om de loonstrook digitaal aan hem/haar te verstrekken.

9. Voor werknemers in Fase A gelden onderstaande bepalingen, tenzij in een arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen.

A. Gedurende de Fase A zoals bedoeld in artikel 30 lid 1 van de CAO is de beloning alleen verschuldigd over de tijden waarop en gedurende welke werknemer daadwerkelijk arbeid heeft verricht en is geen beloning verschuldigd indien geen arbeid wordt verricht, ongeacht de oorzaak, met uitzondering van het in artikel 12 van de CAO omtrent aanzegging bepaalde. Conform het bepaalde in artikel 30 lid 1 van de CAO wordt het bepaalde in artikel 7:628 BW gedurende Fase A dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

B. De arbeidsovereenkomst in Fase A of zoals bedoeld in de CAO, wordt aangegaan onder het beding dat deze van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van werknemer door de werkgever aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever teneinde komt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever wordt geacht om beëindiging van de terbeschikking stelling te hebben verzocht, indien en zodra de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen jegens Highcare of de opdracht eindigt vanwege een omstandigheid, die toerekenbaar is aan de opdrachtgever.

C. Als gevolg van de toepasselijkheid van het in lid B genoemde beding eindigt de terbeschikkingstelling van werknemer ook indien de werknemer overeenkomstig artikel 33 lid 1 van de CAO op de eerste verzuimdag melding doet van ziekte of ongeval. In dit geval wordt de opdrachtgever geacht om beëindiging van de terbeschikkingstelling van de werknemer te hebben verzocht waardoor de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, hetgeen in de CAO en in de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, althans de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, is overeengekomen.

D. Uitzendingen in Fase A met het in lid B genoemde beding worden bevestigd doormiddel van een uitzendbevestiging die integraal onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden van inschrijving.

10. De werknemer is tegenover Highcare verplicht:

A. Zijn/haar beroep naar beste kunnen en weten uit te oefenen en de door hem/haar
aanvaarde opdrachten bekwaam en zorgvuldig uit te voeren.

B. Geheimhouding te bewaren omtrent (medische) informatie waarvan hij/zij redelijkerwijs kan en moet vermoeden dat bekendmaking daarvan patiënten, Highcare en/of de opdrachtgever schade kan toebrengen.

C. Voor het vervullen van een opdracht eigen medische hulpmiddelen en kleding te gebruiken, indien dit bij de opdrachtgever gebruikelijk is of de wens daartoe
kenbaar wordt gemaakt.

D. Alleen dan een arbeidsverhouding met een opdrachtgever van Highcare aan te gaan, wanneer dit de medewerker rechtens is toegestaan en  daarvan onverwijld op
de hoogte is gesteld.

E. Om gedurende de arbeidstijden steeds een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen en dit desgevraagd terstond aan de wettelijk bevoegde instellingen en/of
personen ter inzage te verstrekken.

11. Werknemer verklaart om in geval hij/zij teveel of ten onrechte is uitbetaald krachtens de aanvullende ziektewetverzekering, zoals omschreven in artikel 33 lid 2 van de CAO voor Uitzendkrachten, het teveel of ten onrechte betaalde onmiddellijk en op eerste aanmaning terug te betalen. Werknemer verklaart bekend te zijn met de bevoegdheid van Highcare of eventueel door haar ingeschakelde uitvoerder (s) om eventueel het teveel of ten onrechte betaalde te verrekenen met nog uit te betalen uitkeringen krachtens de aanvullende ziektewetverzekering.

12. Werknemer verklaart voor ondertekening van deze voorwaarden kennis te hebben genomen van het arbeidstijdenbesluit verpleging en verzorging c.q. geneeskundigen. De volledige tekst van dit besluit is beschikbaar op www.HIGHCARE.nl en kan desgewenst ook opgevraagd worden. Werknemer verklaart en staat er jegens Highcare dan ook onvoorwaardelijk voor in dat hij/zij HIGHCARE steeds tijdig vooraf en volledig zal inlichten omtrent zijn/haar werkzaamheden elders en de omvang daarvan. Dit opdat HIGHCARE aan de hand van die aldus door werknemer te verstrekken informatie kan toezien op de naleving van de Arbeidstijdenwet en daarop berustende bepalingen, waaronder het Arbeidstijdenbesluit in de Zorgsector. In geval van overtreding van het in voorgaande bepaalde zal medewerker ten behoeve van HIGHCARE een zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling direct opeisbare boete verbeuren van € 4.500,— per overtreding, alsmede een boete van € 500,— per dag, dat de overtreding na schriftelijke ingebrekestelling voortduurt. Onverminderd het recht van Highcare om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

13. Werknemer verklaart dat hij/zij bij aanvang van de werkzaamheden in goede gezondheid verkeert en in staat is om de overeengekomen werkzaamheden te
verrichten.

14. Werknemer verklaart dat hij/zij of diens partner in de laatste twee maanden niet opgenomen dan wel werkzaam geweest is in een buitenlands ziekenhuis c.q
zorginstelling, of in een Nederlands ziekenhuis of zorginstelling werkzaam is geweest waar de aanwezigheid van de Meticilline-Resistente-Staphylococcus-Aureus (MRSA)-bacterie vastgesteld is. Tevens verklaart werknemer er voor in te staan dat hij/zij ook in de toekomst onmiddellijk aan HIGHCARE zal melden wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat hij/zij met de MRSA-bacterie in contact gekomen is. Werknemer zal, gedurende de periode dat hij/zij als MRSA-drager of MRSA-besmet gekenmerkt dient te worden, geen werkzaamheden voor opdrachtgevers van HIGHCARE aanvaarden, totdat objectief vastgesteld is dat hij/zij niet besmet is met of drager is van de MRSA-bacterie. Werknemer verklaart door ondertekening van deze voorwaarden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het beleid van HIGHCARE betreffende de MRSA bacterie dat is te vinden op de website van HIGHCARE.

15.Werknemer dient zich bij verzuim te houden aan het van toepassing zijnde verzuimprotocol van HIGHCARE. HIGHCARE heeft een verzuimprotocol voor regulier verzuim (loondoorbetaling) en een protocol voor de Ziektewet gevallen (ERD Ziektewet). Het protocol ERD ziektewet is apart opgesteld omdat HIGHCARE eigen risicodrager is voor de Ziektewet en hiervoor aparte procedures heeft. Voor de gegevensverstrekking aan het UWV is er een aparte Regeling Inzage en Correctierecht. Deze Regeling en beide verzuimprotocollen zijn te vinden op de website van HIGHCARE. Werknemer verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden en volledig met die voorwaarden in te stemmen.