Klachtenregeling Highcare


Algemeen 
Indien een opdrachtgever zelf of namens een deelnemer een klacht in wil dienen, kan dit bij de directie van Highcare Academy. Binnen drie (3) werkdagen na het kenbaar maken van de klacht wordt contact opgenomen met de indiener. Dit kan per telefoon, per e-mail of via een gesprek. Mocht nader onderzoek noodzakelijk blijken te zijn, dan zal Highcare Academy de indiener binnen drie (3) werkdagen op de hoogte brengen van de termijn die het onderzoek redelijkerwijs in beslag neemt en wanneer indiener een reactie mag verwachten. 

Mocht de indiener geen genoegen nemen met de reactie van Highcare Academy inzake zijn klacht dan zal de indiener worden doorverwezen naar de onafhankelijke derde

Onafhankelijke derde 
De onafhankelijke derde brengt aan de directie van Highcare Academy advies uit over bezwaren met betrekking tot beslissingen genomen door of namens de directie van Highcare Academy. Dhr. R.A. Lichtveld is aangesteld als onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde houdt jaarlijks een overzicht bij waarin de in dat jaar behandelde zaken worden vermeld. 

Een bezwaarschrift instellen 
Wie
Een bezwaar kan alleen worden ingesteld door een betrokkene, degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 

Termijn
De bezwaartermijn bedraagt zes weken. Binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is kenbaar gemaakt, moet het bezwaar worden ingesteld. Bij overschrijding van deze termijn loopt indiener het risico dat het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard. 

Hoe
Een bezwaarschrift moet qua vorm en inhoud aan bepaalde eisen voldoen:

  • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
  • dagtekening
  • duidelijke omschrijving van de bestreden beslissing 
  • omschrijving van de reden waarom het bezwaar wordt ingesteld. 

Waar
Een bezwaar moet worden ingediend bij:

  • Directie Highcare Academy
  • Onafhankelijke derde
    • Burgerhoutsestraat 19 4701 EK Roosendaal
    • Telefoonnummer: 088- 0237000

Het verloop van de bezwaarprocedure 

Toetsing procedurele eisen
Wanneer een bezwaar is ingediend bij en ontvangen door Highcare Academy wordt dit met datum van ontvangst doorgestuurd naar de onafhankelijke derde en ontvangt de indiener een kennisgeving van ontvangst. De onafhankelijke derde kijkt in eerste instantie of de gevolgde procedure correct is gevolgd. Wanneer dit niet het geval is, wordt de indiener in kennis gesteld van het eventueel door hem gepleegde verzuim en wordt hij in de gelegenheid gesteld dit binnen een geboden termijn te herstellen.

Minnelijke schikking
In eerste instantie wordt door de onafhankelijke derde contact gezocht met degene die de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt heeft afgegeven. Centraal staat hierbij de vraag of het bezwaar redenen geeft op de beslissing terug te komen. De indiener ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht. Als het bericht geen reden vormt om het bezwaar in te trekken, wordt het bezwaar doorgezet. 

Doorzetten bezwaar
Wanneer de indiener bij de poging tot minnelijke schikking niet met Highcare Academy tot overeenstemming komt, geeft de indiener dit binnen een termijn van vijf (5) werkdagen door aan de onafhankelijke derde. 

Behandeling onafhankelijke derde
Partijen ontvangen een uitnodiging voor een bijeenkomst voor zover ze hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Dit vindt binnen een termijn van vier (4) weken plaats. Indien men hiervan geen gebruik wil maken, wordt een schriftelijke beslissing genomen. 

Beslissing 
De directie van Highcare Academy beslist binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het bezwaarschrift is ontvangen. 

Beroep
Beroep tegen een beslissing op bezwaar is niet mogelijk.